Дипломные, курсовые и контрольные работы

Меню

Беларуская казка як сродак развiцця звязнага маналагiчнага маулення дашкольнiкау старшага узросту

Номер: 1536
Цена: 40 руб.

Содержание:

УВОДЗІНЫ

1. ТЭАРЭТЫЧНЫЯ  АСПЕКТЫ РАЗВІЦЦЯ ЗВЯЗНАГА МАЎЛЕННЯ СТАРэйШЫХ ДАШКОЛЬНІКАЎ

   1.1. Станаўленне звязнага маналагічнага маўлення ў старэйшым дашкольным узросце

   1.2. Праблема развіцця маналагічага маўлення ў дашкольнай лінгвадыдактыцы

   1.3. Роля народнай казкі ў развіцці маўлення старэйшых дашкольнікаў

2. УПЛЫЎ БЕЛАРУСКАЙ КАЗКІ НА РАЗВІЦЦЁ МАНАЛАГІЧНАГА МАЎЛЕННЯ СТАРЭЙШЫХ ДАШКОЛЬНІКАЎ

   2.1. Месца беларускай народнай казкі ў выхаваўчым працэссе дашкольнай установы

   2.2. Узровень азнаямлення дзяцей з беларускай народнай казкай

   2.3. Маўленчае развіццё дзіцяці на аснове беларускай народнай казкі

Праводзіцца пэўная арганізацыя падрыхтоўчай работы да ўспрымання казкі

ЗАКЛЮЧЭННЕ

СПІС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ

ДАДАТАК А

ДАДАТАК Б

Ввведение:

Работа над выхаваннем гукавой культуры маўлення мае некалькі напрамкаў: развіццё артыкуляцыйнага апарату, фарміраванне правільнага вымаўлення слоў у адпаведнасці з моўнымі нормамі; развіццё моўнага выдыху, адпрацоўкаі інтанацыйнай выразнасці маўлення; развіццё слыхавой увагі, фарміраванне фанематычнага і моўнага слыху.

Дзеці малодшага дашкольнага ўэросту толькі пачынаюць валодваць уменнем звязна выказваць свае думкі. Таму перш за ўсё прадугледжваешда навучанне малых гутарковай мове, развіццй якой з'яўляецца асновай фарміравання маналагічнага маўлення. Выхаванцаў вучаць разумець разнастайныя пытанні і адказваць на іх, адаваць пытанні самага рознага характару, слухаць, выконваць дзеянні па слоўнаму даручэнню, паўтараць песенькі эеючых або з казкі, актыўна ўключацца ў размову.

Аднак ужо ў гэтым узросце ставіцца задача развіцця звязнага маўлення. Дзеці яшчэ робяць шмат памылак пры будове сказаў, парушаюць парадак слоў, скажаюць граматычныя формы. Таму, калі выказванне дзіцяці складаецца толькі з двух-трох сказаў, яно разглядаецца як звязнае.

У сярадняй групе працягваецца развіццё дыялагічнай мовы дзяцей. Іх вучаць адказваць на пытанні выхавальніка, становяцца больш складанымі, накіраванымі на высвятленне прычынна-следчых залежнасцей: „Нашто?", „Чаму?, Як здарылася?" і да т. п. У той жа час эаданні па развіццю звязнага маўлення ўскладняюцца. Дашкольнікаў падводзяць да самастойнага расказвання пра цацку (прадмет), вучаць пераказваць кароткія літаратурныя творы, выразна перадаючы дыялог дзеючых ісоб, складаць кароткія апавяданні па малюнку.

Вялікую ролю ў навучанні звязнаму маўленню надаецца казкам і гульням, бо гэты – вядучыя матывы і дзейнасць ў старшым дашкольным ўзросце.

Аб’ектам нашага даследавання з’яўляецца звязнае маўленне дашкольнікаў.

Прадметам курсавой работы з’яўляецца роля казкі пры фарміраванні звязнага маўлення дашкольнікаў.

Мэтай нашай курсавой работы з’яўляецца даследаваннебеларускай казкі як сродка развіцця звязнага маналагічнага маўлення дашкольнікаў старшага ўзросту.

Для рэалізацыі пастаўленай мэты неабходна вырашыць наступныя задачы:

- аналіз літаратуры па тэме курсавой работы;

- разгляд значнасці заняткаў па развіццю маўлення;

- распрацоўка ўроку з выкарыстанннем казкі для развіцця звязнага маўлення.

Аб’ём курсавой работы. Работа складаецца з уступу, двух раздзелаў, заключэння, спіса літаратуры, які ўключае 19 найменняў. Аб’ём асноўнага тэксту –  43 старонкі

Дополнительная информация:

Количество страниц:43
Количество использованных источников: 19
Количество рисунков: 3
Количество приложений: 2

Купить работу

Почему у нас выгодно заказывать?

  • Наш штат состоит из высококвалифицированных и опытных специалистов по всем дисциплинам
  • Мы выполняем даже самые "горящие" работы в предельно сжатые сроки
  • У нас самые низкие цены среди конкурентов
  • Мы сопровождаем и консультируем студента до самой защиты
  • На все виды работ есть своя система скидок: Скидка 5% при: заказе нескольких работ, при повторном заказе, приведение друга. Скидка 10%: за каждую 10-ую работу, для группы от 10 человек
Работы на заказ

Наши авторы используют только самую современную и актуальную научную и учебную литературу для написания работ. Подробнее

Готовые работы

Мы предлагаем готовые работы рефераты, эссе, задачи, выполненные командой наших специалистов и защищенные на хорошие и отличные оценки. Подробнее

+375 29 773 33 93

+375 29 607 64 27

kursachi+375296076427