Дипломные, курсовые и контрольные работы

Меню

Мастацкая адметнасць лiтаратурнай казкi у Коласа, Караткевича i Сiпакова

Номер: 2036
Цена: 50 руб.

Содержание:

УВОДЗІНЫ
Раздзел 1. Жанр літаратурнай казкі як аб’ект даследавання ў літаратуразнаўстве
                     1.1. Літаратурная і фальклорная казкі і іх суадносіны
                     1.2. Паняцце прытчы і яе асаблівасці
Раздзел 2. Літаратурная казка ў творчасці Я. Коласа, Я. Сіпакова, У. Караткевіча
                     2.1. Творчае майстэрства Я. Коласа – казачніка
                     2.2. Зборнік Я. Сіпакова “Тыя, што ідуць”
                     2.3. Казкі Уладзіміра Караткевіча
Раздзел 3. Мастацкая адметнасць літаратурнай казкі Я. Коласа, Я. Сіпакова, У. Караткевіча
ЗАКЛЮЧЭННЕ
БІБЛІЯГРАФІЧНЫ СПІС

Ввведение:

Беларуская літаратурная казка ўспрыняла тое, што было выпрацавана традыцыйным фальклорам – і духоўны досвед народа, ідэалы і надзеі, і ўяўленні пра свет і чалавека, пра дабро і зло, праўду і справядлівасць. Усе гэта выпрацавалася стагоддзямі ў дасканалай, гарманічнай, ёмістай форме, злучыўшы маральныя каштоўнасці і мастацкія дасягненні народа з аўтарскім талентам.

Казка стала складовай часткай духоўнай культуры народа, казачныя прынцыпы асэнсавання і малюнкі свету і чалавека ўніверсальныя і вядомыя ў мастацтве. Гісторыя казкі ў цэлым адлюстроўвае асаблівасці літаратурнага працэсу, а таксама своеасаблівасць літаратурна-фальклорнага ўзаемадзеяння ў розныя гісторыка-культурныя перыяды.

У вобласці казкі ўзаемадзеянне фальклору і літаратуры было найболей цесным, доўгім і плённым. Казка як выгляд народнай эпічнай творчасці жыла не толькі ў традыцыйным, натуральным існаванні ці існавала ў выглядзе тэкстаў, якія фіксуюць вусновую традыцыю, але і ўваходзіла ў беларускую літаратуру на роўных правах - у выглядзе літаратурнай казкі. Так, адзін з найболей аўтарытэтных навукоўцаў-фалькларыстаў В.П. Анікін адзначае, што казкі пісьменнікаў зліліся ў свядомасці людзей усіх пакаленняў з казкамі народа. Гэта адбываецца таму, што кожны пісьменнік, якім бы арыгінальным ні была яго ўласная творчасць, адчувае сваю сувязь з фальклорам.

Пытанне пра жанр літаратурнай казкі і на сённяшні дзень застаецца ў літаратуразнаўстве не да канца высветленым, а існыя вызначэнні носяць хутчэй характар апісальны, чым тэрміналагічны.

Безумоўна, зыходным становішчам з'яўляецца тое, што літаратурная казка вырастае з казкі фальклорнай, і, па вобразнай заўвазе Няелава Е.М., як усякае дзіцё, яна падобная і не падобная на сваіх бацькоў.

Аднак галоўнае пытанне ўсё ж так і не знаходзіць адказу: што ж застаецца ад фальклорнай казкі ў літаратурнай пасля спалення? Ідэя пра захаванне фальклорнага прынцыпу казачнай рэальнасці, як і магчымасці спрачацца з фальклорам вар'іруецца ў працах навукоўцаў вельмі разнастайна, нават да думаў пра тое, што сувязь гэта вельмі і вельмі апасродкавана, а то і проста намінальная, бо воля аўтара, якая заняла месца фальклорнай традыцыі зусім не арыентавана на вызначаныя каноны.

Даследчык паэтыкі літаратурнай казкі М.Н. Ліпавецкі падыходзіць да аналізу з пункту гледжання бахцінскай канцэпцыі "памяці жанру". Ім вылучаецца "жанравая сітуацыя казкі", сутнасць якой складаецца ў тым, што ў чароўнай казцы маральны закон уступае ў проціборства са светам фантастычнага хаосу і скарае фантастычныя сілы, знішчаючы маральны хаос. Аднак можна выказаць здагадку, што падобная "жанравая сітуацыя" мае дачыненне таксама і да іншых жанраў, напрыклад, фантастычнай аповесці.

Яшчэ адной цікаўнай тэндэнцыяй, якая адзначаецца шматлікімі даследнікамі, з'яўляецца імкненне літаратурнай казкі да кантамінацыі ў сабе розных жанраў, так званая пранікальнасць жанравых меж. Відавочна, што адзначаная тэндэнцыя не гэтулькі дае адказ, колькі ставіць пытанне, бо прынцыпы ажыццяўлення жанравага сінтэзу ў межах літаратурнай казкі - хутчэй за ўсё, прадмет будучых даследаванняў.

Па справядлівай заўвазе Л.В. Аўчыннікава, мастацкі свет літаратурнай казкі складзены для апісання і вывучэнні, для розных класіфікацый, але даступны і адкрыты для ўспрымання. Сапраўды, уяўляецца прадуктыўным пайсці па шляху эмпірычнага аналізу і прасачыць, як ажыццяўляецца прырашчэнне сэнсу ў літаратурнай казцы, якім чынам фармуецца ўнутраная форма твора ў святле жанравага сінтэзу.

Такім чынам, відавочна, што шмат пытанняў з праблематыкі літаратурнай казкі сення застаюцца не вырашанымі. Таму зразумела, што даследаванне літаратурнай казкі з’яўляецца актуальнай сення.

У дыпломнай рабоце даследуюцца такія аўтары, як Я. Колас, Я. Сіпакоў, У. Караткевіч. Я. Колас са зборнікам “Казкі жыцця” даследаваны недастаткова, роўна як і казачныя матывы ў творчасці Я. Сіпакова і У. Караткевіча. Зборнік “Казкі жыцця” Я. Коласа знайшоў месца ў вывучэнні такіх даследчыкаў, як Мушынскі М.І., Навуменка І.Я., Мацюх М.Д. і іншыя.

Аб’ектам даследавання з’яўляецца жанр літаратурнай казкі.

Прадметам даследавання з’яўляецца літаратурная казка ў творчасці Я. Коласа, Я. Сіпакова, У. Караткевіча.

Мэта дыпломнай работы – даследаванне жанру літаратурнай казкі ў творчасці Я. Коласа, Я. Сіпакова, У. Караткевіча.

Для рэалізацыі пастаўленнай мэты неабходна вырашыць наступныя задачы:

- аналіз літаратурных крыніц па тэме дыпломнай работы;

- вывучэнне жанру літаратурнай казкі як аб’екта літаратуразнаўства;

- даследаванне літаратурнай казкі ў творчасці Я. Коласа, Я. Сіпакова, У. Караткевіча;

- параўнальны аналіз спосабаў рэалізацыі жанру казкі ў творчасці Я. Коласа, В. Казько, У. Караткевіча.

Навуковая навізна дыпломнай работы праяўляецца ў параўнанні ў межах адной работы адметнага і агульнага ў жанры літаратурнай казкі ў творчасці Я. Коласа, В. Казько, У. Караткевіча.

Дыпломная работа складаецца з уводзін, 3 раздзелаў і вывадаў па кожнай з іх, заключэння, спіса выкарыстаных крыніц. 

Дополнительная информация:

Количество страниц:60
Количество использованных источников: 63

Купить работу

Почему у нас выгодно заказывать?

  • Мы оказываем свои услуги официально зарегистрированным юридическим лицом.
  • Мы выполняем даже самые "горящие" работы в предельно сжатые сроки
  • На все виды работ есть своя система скидок: Скидка 5% при: заказе нескольких работ, при повторном заказе, приведение друга. Скидка 10%: за каждую 10-ую работу, для группы от 10 человек
  • Мы сопровождаем и консультируем студента до самой защиты
  • У нас самые низкие цены среди конкурентов
Работы на заказ

Наши авторы используют только самую современную и актуальную научную и учебную литературу для написания работ. Подробнее

Готовые работы

Мы предлагаем готовые работы рефераты, эссе, задачи, выполненные командой наших специалистов и защищенные на хорошие и отличные оценки. Подробнее

+375 29 773 33 93

+375 29 607 64 27

kursachi+375296076427