Дипломные, курсовые и контрольные работы

Меню

Культура Беларусi 9-13 ст.

Номер: 167
Цена: 8 руб.

Содержание:

 • УВОДЗIНЫ
 • 1. Хрысціянізацыя беларускіх зямель
 • 2. Пiсьменства i лiтаратура
 • 3. Архiтэктура, дойлiцтва i мастацтва
 • ЗАКЛЮЧЭННЕ
 • СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ
   

Ввведение:

Фармiраванню як самой беларускай народнасцi, так i яе культуры папярэднiчаў велiзарны адрэзак часу з усiмi характэрнымi для яго супярэчнасцямi i складанасцямi, што адлюстравалася i ў змесце, i ў формах культуры.

На працягу ўсяго перыяду iснавання Старажытнай Беларусi ў яе духоўным жыццi, акрамя ўласна свайго, мясцовага, даволi выразна прасочваюцца асноўныя прыкметы i рысы агульнай для ўсiх усходнеславянскiх плямен культуры. I гэта нядзiўна, бо за час iх няхай сабе i не дужа працяглага жыцця ў складзе Кiеўскай Русi, альбо Старажытнарускай дзяржавы, паспела ў асноўным сфармiравацца досыць блiзкая ў этнiчным плане для ўсяго яе насельнiцтсва матэрыяльная i духоўная культура, якая пазней стала найважнейшым субстратам беларускай, рускай i ўкраiнскай культур.

Характэрнай прыкметай таго часу з’яўляецца цеснае перапляценне культуры з рэлiгiйнымi вераваннямi.
Вышэйшым узорам старажытнарускай культуры з'яуляецца маiнументальная архiтэктура. У X — XIII стст. у архiтэктуры Еуропы дамiнавау раманскi стыль. Грамадзянскiя i культавыя раманскiя пабудовы вызначалiся масiунасцю, суровай манументальнасцю i крапаснымi pыcaмi. У муроуцы абавязкова ужывауся абчэсаны i прыродны камень, часам разам з цэглай. Рысы раманскага стылю ёсць у многiх помнiкау беларускага дойлiцтва.

К канцу X ст. на Pyci не было каменна-цаглянага будаунцтва. 3 прыняццем хрысцiянства бярэ пачатак узвядзенне манументальных культавых пабудоу. На пачатковым этапе рускiя дойлiды пepaймaлi вiзaнтыйcкiя архiтэктурныя формы, потым ix пераасэнсавалi у адпаведнасцi са свaiмi мастацкiмi густамi, традыцыямi. Будаунiцтву саборау на Pyci надавалася дзяржаунае i палiтычнае значэнне. У сярэдзiне XI ст. у Полацку, следам за Шевам i Ноугарадам, быу пабудаваны старажытнейшы з вядомых на тэрыторый Беларусi мураваны Сафiйскi сабор.

3 прадстаунiкоу кнiжнай асветы старажытнага перыяду нашай ricторый трэба адзначыць: у Смаленску - Клiмента Смаляцiча, у Ту¬раве - Кiрылу Тураускага, у Полацку - князёуну Прадславу-Ефрасiню.
Тэма курсавой работы актуальна, таму што культура старажытных беларускiх зямель мае шмат агульнага з культурай iншых усходнеславянскiх народау. Гэтае агульнае выяуляецца у стылi, кампазiцыi, спосабе упрыгажэння арнаментам прадметау прыкладнога мастацтва.

Пры усёй агульнасцi культуры Старажытнай Pyci на тэрыторыi сучаснай Беларусi яна мела спецыфiку. Найбольш яскрава гэта выявiлася у матэрыяльнай i духоунай культуры Полацкай зямлi. У IX - XIII стст. у Полацку квiтнела высокая раннефеадальная куль¬тура, paзвiвaлacя пiсменства, вялося летапiсанне, шырока распаусюджвалiся рамёствы — кавальскае, ювелiрнае, гарбарна-шавецкае, дрэваапрацоучае, кастарэзнае, ганчарнае.

Мэтай курсавой работы з'яуляецца вывучэнне культуры Беларусi у IX-XIII ст.

Задачы курсавой работы:

1.    Вывучэнне працэсау хрысцiянiзацыi;

2.    Вывучэнне асаблiвасцей развiцця пiсьменства i лiтаратуры;

3.    Вывучэнне развiцця архiтэктуры, дойлiдства i мастацтва у Беларусi у IX-XIII ст.

Дополнительная информация:

Количество страниц:23
Количество использованных источников: 15

Купить работу

Почему у нас выгодно заказывать?

 • Мы оказываем свои услуги официально зарегистрированным юридическим лицом.
 • На все виды работ есть своя система скидок: Скидка 5% при: заказе нескольких работ, при повторном заказе, приведение друга. Скидка 10%: за каждую 10-ую работу, для группы от 10 человек
 • Мы сопровождаем и консультируем студента до самой защиты
 • Мы выполняем даже самые "горящие" работы в предельно сжатые сроки
 • Наш штат состоит из высококвалифицированных и опытных специалистов по всем дисциплинам
Работы на заказ

Наши авторы используют только самую современную и актуальную научную и учебную литературу для написания работ. Подробнее

Готовые работы

Мы предлагаем готовые работы рефераты, эссе, задачи, выполненные командой наших специалистов и защищенные на хорошие и отличные оценки. Подробнее

+375 29 773 33 93

+375 29 607 64 27

kursachi+375296076427