Дипломные, курсовые и контрольные работы

Меню

Антонімы ў паэзіі Рыгора Барадуліна

Номер: 593
Цена: 30 руб.

Содержание:

Уводзіны
1. Вывучэнне антанiмii ў беларускiм мовазнаўстве
2. Ужыванне антонiмау у паэзii Р.Барадуліна
    2.1. Розна- і аднакараневыя антонімы
    2.2. З’явы сінаніміі і мнагазначнасці
    2.3. Прагматычныя антонімы
    2.4. Поўныя і няпоўныя антонімы
    2.5. Частотнасць ужывання розных часцін мовы сярод розных тыпаў антонімаў
3. Кантэкстуальныя антонімы і фактары, якія ўплываюць на іх фарміраванне
Заключэнне
Спіс літаратуры
Дадатак(слоўнік антонімаў з твораў Р.Барадуліна)

Ввведение:

Асобае месца ў беларускай мове займаюць анатонімы – словы, супрацьлеглыя па значэнню. Антанімія адлюстроўвае значную частку сістэмных сувязей у рускай лексіцы. Сучасная навука пра мову разглядае сінанімію і антанімію як крайнія, гранічныя выпадкі ўзаемазамяняльнасці і проціпастаўленасці слоў па зместу. Пры гэтым, калі для сінанімічных адносін характэрна семантычнае падабенства, то для антанімічных – семантычнае разыходжанне.

Існаванне антонімаў ў мове абумоўлена характарам нашага ўспрымання рэчаіснасці ва ўсёй яе супярэчлівай складанасці, у адзінстве і барацьбе процілегласцей.  Таму кантрасныя словы, як і называемыя імі паняцці, не толькі проціпастаўлены, але і вельмі звязаны паміж сабой.

Адной з яркіх праяў сістэмных адносін у лексіцы з’яўляецца суадноснае супрацьпастаўленне двух і больш слоў, супрацьлеглых па самаму агульнай і найбольш значнай для іх значэння семантычнай прымеце. Суадносным супрацьпастаўленне называецца таму, што ў мове ў такія адносіны ўступаюць толькі словы, якія знаходзяцца ў адной і той жа лексічнай і граматычнай(па прымеце аднесенасці да адной і той жа часціны мовы) парадзігме, якая абазначае лагічна сумяшчальныя паняцці. У аснову іх супрацьпастаўлення пакладзена адна і тая ж агульная і значная для іх прымета.

Антонімы як сродкі выражэння кантрасту выкарыстоўваюцца ў мастацкіх тэкстах даволі часта. Для мастацкага стылю Рыгора Барадуліна таксама характэрна наяўнасць антонімаў як сродкаў рэалізацыі кантрасту – кампазіцыйна-моўнага прыёму арганізацыі і развіцця структуры мастацкага тэксту, заснаванага на супрацьпастаўленні вобразаў і планаў апісання.Змест паняцця антонімаў у апошні час значна павялічылася і пашырылася. Так, да нядаўняга часу антонімамі лічыліся толькі словы, якія змяшчалі ў сваім значэнні указанне на якасць

Сучасныя даследчыкі выяўляюць антанімію і ў словах, якія належаць да адной і той жа часціны мовы, вызначаюць розныя пачуцці, дзеянні, стан, адзнаку, прасторавыя і часавыя адносіны і г.д., г.зн. усё больш замацоўваеццца шырокае паняцце антаніміі.

Улічваючы значнасць антонімаў для беларускай мовы і літаратуры, тэма курсавой работы з’яўляецца актуальнай.

Агляд літаратуры па тэме даследавання дае магчымасць зрабіць вывад: антонімы недастакова вывучаны ў беларускім мовазнаўстве.

Часцей за ўсе змяшчаюцца невялікія звесткі пра антонімы – азначэнне, класіфікацыя, прыклады. Такі падыход можна ўбачыць у наступных крыніцах: Блінава Э.Д., Гаўрош Н.В., Кавалёва М.Ц. і інш. “Беларуская мова”, Сямешка Л.І., Шкраба І.Р. “Курс беларускай мовы”, Старычонак В.Дз. “Беларуская мова”, Андарала Г.Ф., Бекіш В.А., Берднік С.К. “Беларуская мова” і інш.

Пытаннямі антонімаў і антаніміі займаўся таксама Баханькоў А.Я., Лазоўскі У.М. і інш.

У якасці прыклада рускіх мовазнаўцаў, якія ўнеслі значны ўклад у вывучэнне антонімаў і іх разнавіднасцяў, можна назваць Львова М.Р., Новікава Л.А., Іванову В.А. 

Праблема выкарыстання антонімаў ў літаратуры і мове цікавіць многіх даследчыкаў. Аднак, іх больш сярод расейскіх навукоўцаў, чым сярод беларускіх. Пры напісанні курсавой працы мы сутыкнуліся з праблемай малавывучанасці матэрыялу.

Прыем выкарыстання антонімаў у сваей творчасці прымяняюць многія пісьменнікі. Асабліва сярод сучаснікаў Р. Барадуліна. Можна вылучыць Н. Гілевіча, М. Танка, П. Панчанку, А. Разанава. Яны даволі шырока выкарыстоўваюць у сваіх творах антонімы.  

Мэта нашага даследавання – вывучэнне антонімаў у паэзіі Рыгора Барадуліна.

Для рэалізацыі дадзенай мэты нам трэба выканаць наступныя задачы:

- Прааналізаваць літаратуру па тэме курсавой работы;

- Разгледзець паняцце антонімаў у беларускім мовазнаўстве, іх класіфікацыю і стылістычныя функцыі;

- Ахарактарызаваць і прааналізаваць антонімы ў паэзіі Р.Барадуліна;

- Вылучыць розна- і аднакаранёвыя, прагматычныя, поўныя і няпоўныя антонімы, а таксама з’явы сінаніміі і мнагазначнасці выкарыстання антонімаў у паэзіі Р.Барадуліна;

- Вылучыць значэнне кантэкстуальных антонімаў і фактары, якія ўплываюць на іх фарміраванне;

- Вызначыць частотнасць ужывання і прычыны фарміравання антанімічных пар.

Матэрыял даследавання – паэзія Рыгора Барадуліна.

Аб’ём картак – 200 адзінак.

Курсавая работа складаецца з уводзін, двух раздзелаў – тэарэтычнай і практычнай частак, заключэння, спісу літаратуры і дадатку – спісу антонімаў, якія маюць месца ў паэзіі Р.Барадуліна на аснове практычнага матэрыялу.

Дополнительная информация:

Количество страниц:28
Количество использованных источников: 25

Купить работу

Почему у нас выгодно заказывать?

  • На все виды работ есть своя система скидок: Скидка 5% при: заказе нескольких работ, при повторном заказе, приведение друга. Скидка 10%: за каждую 10-ую работу, для группы от 10 человек
  • Наш штат состоит из высококвалифицированных и опытных специалистов по всем дисциплинам
  • Мы выполняем даже самые "горящие" работы в предельно сжатые сроки
  • Мы сопровождаем и консультируем студента до самой защиты
  • Мы оказываем свои услуги официально зарегистрированным юридическим лицом.
Работы на заказ

Наши авторы используют только самую современную и актуальную научную и учебную литературу для написания работ. Подробнее

Готовые работы

Мы предлагаем готовые работы рефераты, эссе, задачи, выполненные командой наших специалистов и защищенные на хорошие и отличные оценки. Подробнее

+375 29 773 33 93

+375 29 607 64 27

kursachi+375296076427