Дипломные, курсовые и контрольные работы

Меню

Методыка правядзення падрабязнага пераказу

Номер: 1252
Цена: 30 руб.

Содержание:

УВОДЗІНЫ
1. ПЕРАКАЗ ЯК МЕТАД НАВУЧАННЯ
    1.1. Паняцце пераказу і яго классіфікацыя
    1.2. Этапы і падыходы да напісання пераказу
2. АНАЛІЗ МЕТОДЫКІ НАПІСАННЯ ПЕРАКАЗУ
    2.1. Месца пераказу ў сістэме навучання
    2.2. Пераказ і парадак падрыхтоўкі да яго вучняў
ЗАКЛЮЧЭННЕ
СПІС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ
ДАДАТАК

Ввведение:

Вусны і пісьмовы пераказы на аснове тэкстаў узораў — гэта самы актыўны, самы надзейны, правераны масавай практыкай метад развіцця мовы і маўлення школьнікаў. У ходзе работы над пераказамі ў вучняў выпрацоўваюцца навыкі ўспрымання зместу тэкстаў розных стыляў, тыпаў і жанраў, асэнсавання і аналізу іх будовы, фармуюцца ўменні ствараць вусныя і пісьмовыя паведамленні, якія абслугоўваюць жыццёвыя маўленчьы сітуацыі і адрозніваюцца адно ад аднаго мэтанакіраванасцю, структурай, паўнатой і дасканаласцю выказвання думкі.

А гэта азначае, што працэс навучання пераказам з'яўляецца школай удасканалення майстэрства перадачы думкі, выхавання маральнаэтычных нормаў паводзін пры маўленні, авалодання літаратурнай мовай і яе разнастайнымі выяўленчымі сродкамі: кампазіцыйнымі, лексічнымі, граматычнымі, стылістычнымі. Гэта, нарэшце, умова для замацавання, паглыблення і пашырэння арфаэпічных, інтанацыйных, арфаграфічных і пунктуацыйных ведаў, уменняў і навыкаў. Здольнасць свядома, лагічна правільна ў адпаведнасці з пастаўленай мэтай перадаваць вусна і пісьмова змест прачытанага і пачутага, уменне самастойна ствараць і прадуцыраваць выказванні, адпаведныя тэкстамузорам, разглядаецца ў дыдактыцы як агульнаадукацыйнае ўменне.

Псіхолагі, дыдакты, метадысты і настаўнікі - практыкі аднагалосна сцвярджаюць, што менавіта ад якасці гэтага ўмення залежаць поспехі і няўдачы пры асэнсаванні і засваенні ўсіх прадметаў навучальнага плана.

На аснове аналізу зместу і формы вусных і пісьмовых выказванняў мяркуюць пра культуру чалавека, яго адукаванасць, разумовае, моўнае і маўленчае развіццё. Вусны і пісьмовы пераказы — гэта таксама віды самастойных работ, выконваць якія вучаць у школе на ўроках роднай мовы. Як паказвае практыка, навыкі ствараць і прадуцыраваць дасканалыя па змесце, форме і мэтанакіраванасці вусныя і пісьмовыя выказванні, у тым ліку на аснове тэкстаў узораў, уменне гаварыць і пісаць так, каб цябе слухалі, чыталі і разумелі, рэдка каму даюцца ад прыроды.

Аб’ектам даследавання з’ўляецца пераказ на ўроках беларускай мовы.

Прадметам даследавання з’яўляецца падрабязны пераказ.

Мэта курсавой работы – даследаванне методыкі правядзення падрабязнага пераказу.

Для рэалізацыі пастаўленай мэты неабходна вырашыць наступныя задачы:

- вывучэнне і аналіз літаратуры па тэме курсавой работы;

- разгляд тэрміну пераказ і яго класіфікацыі;

- аналіз этапаў і падыходаў да напісання пераказу;

- аналіз методыкі напісання пераказу і парадку падрыхтоўкі да яго.

Дополнительная информация:

Количество страниц:27
Количество использованных источников: 28
Количество приложений: 1

Купить работу

Почему у нас выгодно заказывать?

  • Мы выполняем даже самые "горящие" работы в предельно сжатые сроки
  • Мы оказываем свои услуги официально зарегистрированным юридическим лицом.
  • Мы сопровождаем и консультируем студента до самой защиты
  • У нас самые низкие цены среди конкурентов
  • Наш штат состоит из высококвалифицированных и опытных специалистов по всем дисциплинам
Работы на заказ

Наши авторы используют только самую современную и актуальную научную и учебную литературу для написания работ. Подробнее

Готовые работы

Мы предлагаем готовые работы рефераты, эссе, задачи, выполненные командой наших специалистов и защищенные на хорошие и отличные оценки. Подробнее

+375 29 773 33 93

+375 29 607 64 27

kursachi+375296076427